เป็นคู่ค้ากับเราแล้วดีอย่างไร?


ถ้าคุณมีรายได้จากการเป็นผู้ขายสินค้า...และจะดีไหม? ถ้าคุณยังมีรายได้ แม้คุณขายสินค้าไม่ได้

จะดียิ่งขึ้นไหม? ถ้าคุณมีรายได้จากการบริโภค + มีรายได้จากผู้อื่นบริโภค

ข้อแตกต่างระหว่างคุณขายสินค้าในตลาดทั่วไป กับ คุณขายสินค้าในโครงการ
M to M Market Online
(ตลาดออนไลน์ส่งเสริมการซื้อขายระหว่างสมาชิกเพื่อสมาชิก)รายละเอียด

คุณขายสินค้าในตลาดทั่วไปคุณขายสินค้าใน M2M Market Online
คุณมีรายได้ในฐานะ
คุณมีรายได้ในฐานะ
ผู้ขาย
ผู้บริโภค
ผู้ขาย
ผู้บริโภค
ลิขสิทธิ์หุ้นส่วน
หากสินค้าขายดี?
  
  
  
  
รายได้จากการช้อปสินค้า
  
รายได้จากคู่ค้า
หากสินค้าขายไม่ดี?
  
  
  
  
รายได้จากการช้อปสินค้า
   
รายได้จากคู่ค้า
หากสินค้าขายไม่ได้?
  
  
  
  
รายได้จากการช้อปสินค้า
   
รายได้จากคู่ค้า
มีคนช่วยโฆษณาบอกต่อ?
  
  
  
  
รายได้จากการช้อปสินค้า
   
รายได้จากคู่ค้า
หากมีคู่แข่ง? (ทั้งด้านคุณภาพ และราคา)
  
คู่แข่งกัน
  
  
คู่ค้ากัน

  
รายได้จากการช้อปสินค้า
   
รายได้จากคู่ค้า
หากเลิกขาย?  
  
  
  
รายได้จากการช้อปสินค้า
  
รายได้จากคู่ค้า 
     
เราเชื่อว่าทุกคนไม่สามารถปฏิเสธการบริโภคได้ แม้ว่าด้านหนึ่งเราจะอยู่ในฐานะผู้จำหน่าย แต่อีกด้านหนึ่งเราก็อยู่ในฐานะผู้บริโภคเช่นกัน

ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นใคร (เจ้าของกิจการ ร้านค้า บุคคลทั่วไป ทุกอาชีพ ทุกเพศ ทุกวัย) เมื่ออยู่ในฐานะผู้บริโภคแล้วจะเลือกบริโภคสินค้าอย่างไรให้คุ้มค่า? อย่างน้อยที่นี่อาจมีคำตอบสำหรับคุณ


นโยบายและข้อตกลง


  1. บริษัทฯ มีนโยบายไม่สนับสนุนให้ผู้ขาย ปลอมสินค้า ลอกเลียนแบบสินค้า การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือ ละเมิดเครื่องหมายการค้า รวมถึงไม่สนับสนุนให้ผู้ขายนำข้อมูล รูปภาพ หรือวีดีโอต่างๆ ที่ไม่ใช่ของตนมาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์หรือผู้จัดทำ
  2. ผู้ขายมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อการกระทำในข้อ 1. ดังนั้นผู้ขายต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าสินค้าหรือสิ่งที่นำมาเสนอขายนั้นไม่เป็นลักษณะตามข้อ 1. และไม่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม
  3. บริษัทฯ ตกลงที่จะจ่ายค่าสินค้าให้ผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อได้รับสินค้า และผู้ซื้อได้กดยืนยันการรับสินค้าในระบบเรียบร้อยแล้ว โดยเป็นไปตามเงื่อนไขการรับเงินจากการขายสินค้า
  4. บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้ผู้ขายใช้ชื่อ - นามสกุล ที่ไม่มีตัวตน หรือแอบอ้างชื่อผู้อื่นโดยเจ้าตัวไม่รับรู้หรือไม่ได้ให้ความยินยอม หากบริษัทฯ ตรวจสอบพบจะถือว่ารหัสร้านค้าของผู้ขายนั้นเป็นโมฆะ
  5. หากผู้ขายประสงค์ที่จะยกเลิกข้อตกลงฉบับนี้ ผู้ขายจะส่งคำบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร ระบุถึงเจตนาที่จะเลิกข้อตกลงการเป็นร้านค้าของผู้ขาย กับบริษัทฯ การบอกเลิกข้อตกลงโดยสมัครใจของผู้ขายจะมีผลใช้บังคับ ณ วันที่ บริษัทฯ ได้รับคำบอกกล่าว
  6. ในฐานะที่เป็นผู้ขาย ไม่ใช่ลูกจ้าง ไม่ใช่หุ้นส่วน ผู้ขายตกลงว่าจะรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ รวมถึงหน้าที่ที่จะชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีเงินได้อันเกิดจากรายรับของผู้ขาย ตามกำหนดของประเทศที่ผู้ขายดำเนินธุรกิจ
  7. ผู้ขายสัญญาว่า จะไม่โอนสิทธิ์ใดๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ โดยมิได้รับคำยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า และจะไม่ใช้ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า หรือทรัพย์สินอื่นๆ ของบริษัทฯ ไปใช้โดยมิได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า
  8. บริษัทฯ สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และข้อตกลงฉบับนี้ในเวลาใดๆ ก็ได้ตามความจำเป็น โดยผู้ขายสามารถเข้าดูข้อมูลที่อัพเดทล่าสุดได้ตลอดเวลา

Copyright © 2018 M2M Market Online. All rights reserved.